საცალო ვაჭრობის აუდიტი

სტატისტიკური მონაცემები არის ყველაზე ღირებული იარაღი ბიზნესის სამყაროში. კონკურენციის პირობებში, რელევანტური ინფორმაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კომპანიის მდგრადი განვითარების პროცესში.

გაყიდვების სფეროში წარმატებული ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება ყოველთვის რთული, რისკების შემცველი პროცესია. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში გამმა ჯგუფი საცალო ვაჭრობის აუდიტის ბაზარზე ლიდერ პოზიციებს იკავებს. გამმას ინოვაციური მიდგომები და უნიკალური პროგრამული უზრუნველყოფა ანალიტიკური პრეზენტაციების, აღმასრულებელი ანოტაციების და სპეციფიკური ანალიტიკური ანგარიშგების მომზადებისთვის განსაკუთრებულ შესაძლებლობას ქმნის.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამა თავისი მოქნილობის წყალობით ნებისმიერ მომხმარებელს ადვილად ერგება. საცალო ვაჭრობის აუდიტი გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას შემდეგი სახის ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზითვის:

 • ბრენდის გაყიდვების მოცულობა;
 • ფასები;
 • გაყიდვების ტრენდი;
 • ბაზარზე ძირითადი მოთამაშეები;
 • კონკურენტების პროდუქტები;
 • ასორტიმენტი და პროდუქტის განლაგება;
 • საწყობების მდგომარეობა;
 • სარეკლამო მასალები მსგავსი სახის ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ბაზრის წილის ანალიზის, კომპანიის შემდგომი განვითარება, გაფართოებისა და სტრატეგიული დაგეგმისთვის.

ბაზრის ანალიზიბაზრის ანალიზი- ბაზრის დინამიკის შესწავლა, რომელშიც ოპერირებთ. ეს არის ანალიტიკური პროცესი, სადაც უნდა გაითვალისწინოთ ბაზრის შემდეგი კომპონენტები: პოტენციალი, ბარიერები, რეგულაციები და სხვა. ინდუსტრიული მიმოხილვა, სამიზნე ბაზარი, კონკურენტების ანალიზი და ნებისმიერი პროექტირება დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნეს სტრატეგიების ჩამოყალიბებაში.

ბაზრის მიმზიდველობის შესაფასებლად საჭიროა შეფასდეს შემდეგი ფაქტორები:

 • ბაზრის მოცულობა;
 • ბაზრის ზრდის ტემპი;
 • ბაზრის ტენდენციები;
 • ბაზრის მომგებიანობა;
 • წარმატების ძირითადი ფაქტორები;
 • სადისტრიბუციო არხები;
 • დანახარჯების სტრუქტურა ინდუსტრიის მიხედვით


 • ბაზრის მოცულობა გადამწყვეტ როლს თამაშობს მარკეტინგულ ანალიზში. ბაზრის მოცულობის შეფასება ემყარება მიმდინარე და მოსალოდნელ გაყიდვების მოცულობას. ინფორმაცია ბაზრის მოცულობის შესახებ, პოტენციური მომხმარებლების და ბაზრის მოცულობა აუცილებელია საფასო პოლიტიკის დასადგენად, ბაზრის პოტენციალის განსასაზღვრად და კონკურენტული უპირატესობით ბაზარზე შესასვლელად.

  ბაზრის ზრდის ტემპი ამ ინფორმაციის შეგროვება აუცილებელია სანამ გაახორციელებთ ინვესტირებას. ინფორმაცია დემოგრაფიისა და გაყიდვების შესახებ საუკეთესო მაჩვენებელია ზრდის ტემპისა და ბაზრის (ინტენსივობის) გაჯერებულობის განსასაზღვრად.

  ბაზრის ტენდენციები - ბაზრის ტენდენციების ცოდნა ბიზნესის მფლობელებს ეხმარებათ გადაწყვეტილების მიღებაში თუ როგორი პროდუქტი (სერვისი) უნდა გამოუშვან/გაყიდონ. მსგავსი ტიპის ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ახალი პროდუქტის ბაზარზე შესვლისას, სადაც აუცილებელია ახალი ტენდენციების ცოდნა. ბაზრის ტენდენციების ცოდნა დამატებითი სესაძლებლობების წყაროა კომპანიისთვის, ამ ინფორმაციის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში პროდუქტის წარმატება დგება საფრთხის ქვეშ.

  ბაზრის განვითარების ტენდენცია გვაწვდის შემდეგი სახის ინფორმაციას:
 • მომხმარებლის მოთხოვნების, ინტერესებისა და მოლოდინების შესახებ;
 • თანხის მოცულობა რომლის გადახდასაც აპირებენ პროდუქტსა თუ სერვისში;
 • სხვა ტენდენციები, რომლებსაც შეუძლიათ ყურადღება მიაქციონ;


 • ბაზრის მომგებიანობა - ბიზნესის დაწყებამდე ბაზრის მომგებიანობის შეფასება პირველი ნაბიჯია. თანხის ინვესტირება იმ შემთხვევაშია მომგებიანი თუ ბაზარს გააჩნია კარგი მომგებიანობა (რენტაბელურობა),წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის რესურსების ფუჭად ყრა.

  არსებობს ხუთი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ბაზრის მომგებიანობაზე: მომხმარებლის მყიდველუნარიანობა, მომწოდებლების რაოდენობა, ბაზარზე შესვლის ბარიერები, ჩარევის საფრთხე და კონკურენცია კომპანიებს შორის.


  წარმატების ძირითადი ფაქტორები
  წარმატების ძირითადი ფაქტორებით მიიღწევა კარგი შედეგები. ისინი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ წარმატებისა და კონკურენტული უპირატესობის მირწევაში

  წარმატების ძირითად ფაქტორებ მიეკუთვნება:

  1) უნიკალური რესურსი

  2) ტექნოლოგიური პროცესი

  3) მასშტაბის ეკონომიკა

  4) რესურსების ეფექტური გამოყენება

  5) განაწილების არხების ხელმისაწვდომობა
 • უნდა აღინიშნოს, რომ დროთა განმავლობაში ფაქტორები შეიძლება შეიცვალოს, რადგან პროდუქტი ვითარდება მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.

  სადისტრიბუციო არხები - სადისტრიბუციო არხების შერჩევა და შეფასება ბიზნეს ანალიზის მნისვნელოვანი ფაქტორია, მის გარეშე თქვენ ვერ შეძლებტ თქვენი პროდუქტი მიიტანოთ მომხმარებლამდე.

  დანახარჯების სტრუქტურა ინდუსტრიის მიხედვით ეს ფაქტორი აუცილებელია ხარჯებისა შესამცირებლად და ფასეულობის განსასაზღვრად. სტრატეგია დანახარჯების სტრუქტურის მიხედვით ეხმარება კომპანიას მიიღოს დიდი მოგება და მიაღწიონ კონკურენტული ფასის უპირატესობას.

მომხმარებლის ანალიზი

დღესდღეობით შეუძლებელია ბიზნესის წამოწყევა ბაზრის შესაძლებლობების მარკეტინგული შეფასების გარეშე.

მარკეტინგული კვლევისა და სტრატეგიის შემუშავების გზაზე პირველი ნაბიჯია მომხმარებლის ანალიზი. ეს არის რთული პროცესი, რომელიც მომხმარებლის პრიორიტეტებსა და ქცევაზე მოქმედ ძირითად ფაქტორებს აღწერს. მეთოდი ეხმარება მკვლევარებს მომხმარებლის საჭიროებების, მიზნობრივი ბაზრის, პორტფოლიოების, ქცევისა და შესაბამისი დემოგრაფიული მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციის შეკავშირებასა და საერთო სურათის შექმნაში. მიღებული ინფორმაცია ბაზრის სეგმენტირების, პოზიციონირებისა და მომხმარებლის ქცევის პროგნოზირებისთვის გამოიყენება. აღნიშნულ საშუალებას კომპანიები B2B/B2C კომუნიკაციებისა და მომხმარებლებთან ურთიერთობებისთვის იყენებენ. მომხმარებლის ანალიზის ძირითადი მიზანია: მომხმარებლის პორტფოლიო მომხმარებელთა პორტფოლიოების გამოყენება შესაძლებელია მათი კატეგორიებად დაჯგუფების, სეგმენტაციის, მარკეტინგული და სარეკლამო მიზნებისთვის. მომხმარებელთა აღწერის განსხვავებული კატეგორიები არსებობს, როგორებიცაა: დემოგრაფიული, სოციალურ-ერკონომიკური სტატუსი, პროდუქტის მოხმარება, ფსიქოლოგიური, თაობების მიხედვით, გეოგრაფიული, გეო-დემოგრაფიული და სარგებლის მიღაბაზე ორიენტირების კუთხით.

მომხმარებლის ქცევა: მოიცავს მომხმარებლის ქცევის ფორმას პროდუქტის შესყიდვის პროცესში და მატ პრიორიტეტებს.

აგროვებს ინფორმაციას:

 • გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე;
 • დროისა და შესყიდვის სიხშირეზე;
 • რა ფორმითა და მეტოდებით ახორციელებენ მომხმარებლები შესყიდვებს;
 • პრუდუქტის მისაღებად დასახარჯი თანხის მიმართ არსებული ინდივიდუალური მზაობა მომხმარებლის საჭიროება:
 • რათა მუდმივად ერთი ნაბიჯით უსწრებდე კონკურენტებს აუცილებელია საკუთარ მომხმარებელს შესთავაზო დამატებითი ფასეულობა, რომელიც შესაზლებელია იყოს ფუნქციური, ფსიქოლოგიური ან შესყიდვის პროცესში მიღებული სარგებელი. მიზნობრივი ბაზარი: მომხმარებლების შესახებ კომპლექსური ინფორმაცია ღირებული რესურსია ბაზრის მიზნობრივ ჯგუფებად დასაყოფად. აღნიშნული მეთოდი ფართომასშტაბიანი მოხმარების მქონე კომპანიების მიერ წარმატებით გამოიყენება. მომხმარებლის ანალიზის გამოყენებით შესაძლებელია, მიმწოდებელმა კომპანიამ კლიენტების გამოცდილების გაუმჯობესების პროცესში, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს.

კონკურენტული ანალიზი

კომკურენტული ანალიზი სტრატეგიული დაგეგმვის ერთ-ერთი მეთოდია. ის გამოიყენება არსებული და პოტენციური კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეების შესაფასებლად. სტრატეგიულ ჯგუფებად დაყოფა უზრუნველყოფს ბაზრის წილის გაანგარიშებასა და პირდაპირი მეტოქეების გამოვლენას. აღნიშნული მიდგომა გვიჩვენებს უნიკალურ შესაძლებლობებს კონკურენტულ ბიზნეს გარემოში. თითოეული სტრატეგიული ჯგუფისთვის განისაზღვრება ორგანიზაციული სტრუქტურა, პროდუქტი, სერვისი, მომგებიანობა, მარკეტინგული მიზნები, მოლოდინები, სტრატეგიები, ბაზრის წილი და ზრდის ტემპი. კონკურენტების ზედმიწევნით შესწავლა მომხმარებლებს აძლევთ განსაკუთრებულ ფასეულობას, ხოლო კომპანიას კონკურენტულ უპირატესობასა და სტრატეგიულ მოქნილობას ანიჭებს. კონკურენტული ცოდნის შექმნის ეტაპები:

 • კონკურენტების განსაზღვრა;
 • კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეეების იდენტიფიცირება;
 • საფრთხეებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა;
 • წარმატების ფაქტორების რანჟირება;
 • მომხმარებლის კმაყოფილების დადგენა.

კონკურენტების პორტფოლიოს შექმნა ბაზარზე არსებული მსგავსი საქონლის ან სერვისის შედარების რამდენიმე მეთოდი არსებობს.~ მეთოდები:

 • კომკურენტული ბადე;
 • ბენჩმარკინგი;
 • კონკურენტების პორტფოლიო;
 • მედია სკანირება;
 • ADL მატრიცა;
 • SWOT;
 • PEST;
 • აღნიშნული ანალიზი კომპანიას ეხმარება შესაძლებლობების გამოვლენასა და ბაზარზე საკუთარი ადგილის დამკვიდრებაში.

იდუმალი მყიდველი

დღევანდელ კონკურენტულ სამყაროში კომპანიები კლიენტების მოძიებისა და შენარჩუნებისთვის მეტოქეობენ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ბიზნესის შემადგენელი ელემენტების გამართული ფუნქციონირება, რადგან "ერთი უკმაყოფილო კლიენტი ათას იმედგაცრუებული მომხმარებლის ტოლფასია".
სერვისი „იდუმალი მყიდველი“ არის მეთოდი, რომელიც თქვენი კომპანიის შესახებ, მომხმარებელის თვალით დანახულ, სიღრმისეულ და ყოფლისმომცველ ინფორმაციას გთავაზობთ. თქვენ შეძლებთ კომპანიის შიდა პროცესების შეფასებას, როგორიცაა მომხმარებლისთვის შეთავაზებული სერვისები, პერსონალის კვალიფიკაცია და შრომის ნაყოფიერება. მეთოდი, ასევე გაძლევთ შესაძლებლობას კლინტთა მომსახურების სისწორესა და კომპანიის პოლიტიკასთან შესაბამისობაზე მონიტორინგი აწარმოოთ.

სერვისის შესაძლებლობები:

 • კონკურენტული ანალიზი;
 • ოპერაციების გაუმჯობესება;
 • კომპანიის სტანდარტების ოპტიმიზაცია;
 • გაყიდვების ზრდა;
 • დანახარჯების შემცირება;
 • კმაყოფილი მომხმარებლების რიცხვის ზრდა;
 • მომხმარებელთა ლოიალობის ზრდა;
 • KPI და ROI გაუმჯობესება.

რეკლამის ეფექტიანობის შეფასება

ყოველდღიურად, ბაზარზე მოწინავე პოზიციების მიღწევის მიზნით, უამრავი კომპანია იბრძვის. ორგანიზაციები შემოსავლებისა და მოგების გასაზრდელად დროს, ფულსა და სხვა რესურსებს აქტიურად იყენებენ. სამწუხაროდ, მსგავსი შემთხვევების 95% წარუმატებელია და ბიზნესისთვის სასურველი შედეგი მიუღწეველი რჩება. როგორც წესი, კომპანიები ვერ ან არ ითვალისწინებენ რეკლამის მნიშვნელობას, კონტექსტს, პოტენციალს, ხარისხს, გავრცელების საშუალებებს (მედია), სიხშირესა და ბრენდთან კავშირს.

მიმზიდველი რეკლამა, რომლისთვისაც შერჩეულია მიწოდების სწორი გზა და მიმართულია მიზნობრივ აუდიტორიაზე, ზრდის ბრენდის ცნობადობას. ამავდროულად, გავლენას ახდენს მომხმარებლის მხრიდან შეთავაზებული პროდუქტით დაინტერესებაზე და უბიძგებს მათ საქონლის ყიდვისკენ.

რეკლამის შეფასება საჭიროა ROI-ს ზრდისა და რესურსების ოპტიმიზაციისთვის. აღნიშნული მეთოდი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ კომუნიკაციის პოტენციალი და რეკლამის ზეგავლენის შედეგად ბრენდის მიმართ არსებული ცვლილებები. ჩატარებული სარეკლამო კამპანიის შეფასება საჭიროა სამომავლო ღონისძიებების დასაგეგმად.

პროდუქტისა და სავაჭრო მარკის ანალიზი

პროდუქტისა და სასაქონლო ნიშნის ანალიზი არის ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე მეთოდი, რომელიც მკაფიო კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს გლობალური სასაქონლო ნიშნის მფლობელებს. ბიზნეს სამყაროს მართავს მოთხოვნა, იგი ეხმარება კომპანიებს რეაგირება მოახდინონ ბაზრის სწრაფ ცვლილებებზე და მომგებიანად დააკმაყოფილონ მომხმარებლის მოთხოვნები. ვინაიდან, მომხმარებლის საჭიროებები სწრაფად იცვლება, აუცილებელია პროდუქტის/ ბრენდის მხარდაჭერა, სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპზე. საბოლოო, მომხმარებლის ტესტირება, აუცილებელია, როგორც ახალი პროდუქტის გამოშვებისას, ასევე მისი განახლებისას.
ჩვენ გვაქვს გამოცდილი აუდიტორების გლობალური ქსელი, რომელიც დაგეხმარებათ პროდუქტის ხარისხისა და მომხმარებლის მოთხოვნების შემოწმებაში, ცვალებად კონკურენტულ გარემოში.
კვლევა მოიცავს შემდეგ ასპექტებს:

 • რას ანიჭებს მომხმარებელი უპირატესობას (გემო, რეცეპტი, ვიზუალური მხარე);
 • პროდუქტის კონკურენტული უპირატესობები (როდესაც ბაზარზე ჩნდება ახალი ან მსგავსი პროდუქტი);
 • არსებობს თუ არა პროდუქტი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს მომხმარებლის საჭიროებებს და პროგნოზირება-არის თუ არა ახალი პროდუქტის გამოშვების საჭიროება.
 • პროდუქტის ცვლილება მომხმარებლის ქცევიდან გამომდინარე (მომხმარებლების გარკვეული სეგმენტი არ მოიხმარს პროდუქტს GMO- ს შემცველობით, სხვები კი ირჩევენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და არჩევანს აკეთებენ პროდუქტის შემადგენლობის მიხედვით);
 • პროდუქტის შესაქმნელად ძველი და ახალი მეთოდების შედარება;
 • კონკურენტული ბრენდების პროდუქციის შედარება;
 • პრუქციის ხარისხის შემოწმება;
 • ფასების ანალიზი;
 • ბრენდის ვიზუალური იდენტურობის შეფასება (შეფუთვა, ლოგო, ფერი, ფორმა, მასალა, ბეჭდვა).
 • კვლევა საშუალებას იძლევა, გამოავლინოს პროდუქტის ყველა ნაკლოვანება და უპირატესობა კონკურენტულ პროდუქტთან შედარებით. განსხვავებული მეთოდები გამოიყენება პროდუქტისა და სასაქონლო ნიშნის ანალიზის დროს.
 • მეთოდები:
 • მომხმარებელზე დაკვირვება;
 • ტესტირება;
 • ინტერვიუ;
 • საკვების მომზადება აღნიშნული პროდუქტის გამოყენებით;
 • კვლევები;
 • ფოკუს-ჯგუფი.

+

STORE CHECK

Store check-ის საშუალებით ვიღებთ მიმდინარე ინფორმაციას მაღაზიებში არსებული მდგომარეობის შესახებ: ფასებზე, ვადებზე, ჰიგიენაზე, პროდუქტის ხელმისაწვდომობასა და მარაგებზე, მომსახურების ხარისხზე.

ამ მეთოდით ხდება შეფასება:

 • რამდენად სწორად არის წარმოდგენილი პროდუქცია დახლებზე;;
 • დაცულია თუ არა პროდუქტების დახლებზე განლაგების წესი;
 • აქვს თუ არა მაღაზიას პროდუქტის საჭირო მარაგი;
 • მომხმარებლისთვის რამდენად ხელმისაწვდომია პროდუქტი;
 • არის თუ არა პროდუქციის პოზიციონირება სწორი;
 • რამდენად სწორად არის მითითებული ფასი.


მწარმოებელი, შეგროვებულ ინფორმაციას იყენებს პროდუქტის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას.

აკმაყოფილებს თუ არა პროდუქტის მარაგი მომხმარებლის მოთხოვნას.