მარკეტინგი

რეკლამის ეფექტურობის (ეფექტიანობის)
შეფასება;
პროდუქტის შეფუთვა,
დიზაინი;
ბრენდინგი;
სარეკლამო ბანერები
(ბეჭდვითი, ციფრული).
პროდუქტის ტესტირება
( საკვები- გემო; პარფიუმი)
  • რეკლამის ძლიერი მხარის იდენტიფიცირება, რომელიც მომხმარებელში იწვევს კმაყოფილებას;
  • სარეკლამო ბანერების უარყოფითი მხარეების იდენტიფიცირება;
  • რეკლამის რომელი ელემენტები და მომენტებია ყველაზე აღქმადი;
  • რამდენიმე სარეკლამო რგოლის შედარება;
  • მომხმარებლის ემოციური დამოკიდებულება ბრენდზე ;
  • კმაყოფილების დონის განსაზღვრა პროდუქტის დაგემოვნებისას;
  • ემოციური დამოკოდებულების შემოწმება სხვადასხვა საკვებზე;
  • ვერბალური და ემოციური ანალიზის თანხვედრის შედარება;
  • არომატის (გემოს) შემოწმება გამოწვეული ემოციებით.